Lịch sử hình thành và phát triển

16:11 23/11/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tiền thân là Ban quản lý đất đai tỉnh Nghệ Tĩnh, năm 1997  Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Địa chính Hà Tĩnh, năm 2003 Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính Hà Tĩnh và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, Sở Công nghiệp và Sở Khoa học và Công nghệ Môi trường Hà Tĩnh.

Năm 2010 thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm phòng Định giá đất và bồi thường. Năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 30/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Sở có 06 phòng, 03 chi cục và 04 đơn vị sự nghiệp, cụ thể:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

- Phòng Khoáng sản;

- Chi cục bảo vệ Môi trường;

- Chi cục Quản lý đất đai;

- Chi cục Biển và Hải đảo;

- Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Phát triễn Quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.