Cơ cấu tổ chức
Giám đốc sở Ông : Hồ Huy Thành

Email: hohuythanh@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.899.919

Di động: 0913.312.302

Phó Giám đốc Sở Ông : Nguyễn Hùng Mạnh

Email: manhnh.stntm@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.859.710

Di động: 0913.074.816

Phó Giám đốc Sở Ông : Phan Lam Sơn

Email: sonpt.stntm@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.609.995

Di động: 0912.136.185

Phòng, Chi cục thuộc Sở

Ông : Nguyễn Ngọc Hoạch Trưởng Phòng

Email: hoachnn.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.691.977

Di động: 0913.054.058

Ông : TRẦN HỮU KHANH CHÁNH VĂN PHÒNG

Email: khanhth.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.852.787

Di động: 0913.097.789

Ông : Lê Nam Sơn Chánh Thanh tra

Email: sonln.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.857.974

Di động: 0912.487.214

Ông : Trần Hậu Nghĩa Trưởng phòng

Email: nghiath.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.857.962

Di động: 0915.082.137

Ông : Hồ Nhật Lệ Trưởng phòng

Email: lehn.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.859.711 - 02393.859.905

Di động: 0912.106.341

Ông : Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng

Email: thanhnv.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.858.402

Di động: 0904.463.092

Ông : Phạm Hữu Tình Chi cục trưởng

Email: tinhph.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.891.820

Di động: 0914.258.169

Ông : Đặng Bá Lục Chi cục trưởng

Email: lucdb.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.851.029

Di động: 0916.924.218

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Ông : Đoàn Văn Nam Giám đốc

Email: namdv.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.859.623

Di động: 0912.318.346

Ông : Từ Hải Đường Giám đốc

Email: dungth.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.692.838

Di động: 0912.742.838

Ông : Lê Anh Đức Giám đốc

Email: ducla.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.690.809

Di động: 0983.450.366

Ông : Nguyễn Cao Sâm Giám đốc

Email: samnc.stnmt@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.890.397

Di động: 0912.575.333