Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
2896/STNMT-DĐBĐ 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đôn đốc khảo sát lập báo cáo TKKT-DT xác định tọa độ, khôi phục mốc, cắm mốc phụ ĐGHC đoạn giữa xã Đức...
2915/STNMT-KS 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2916/STNMT-KS 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường mỏ đất san lấp đồi Mụ U, xã Thượng Lộc.
2903/STNMT-TTr 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất thành lập Đoàn thanh tra tại UBND xã Mỹ Lộc,Huyện Can Lộc
2895/STNMT-KS 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đăng thông báo lựa chọn tổ chức lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp núi Nấy, xã...
2898/STNMT-VP 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2018.
2900/STNMT-VP 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phê bình, nhắc nhở chậm tham mưu, ban hành văn bản
2895/STNMT-KS 09/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đăng thông báo lựa chọn tổ chức lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp núi Nấy, xã...
735/TB-STNMT 08/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối...
47/TB/ĐU-STNMT 08/10/2018 Đảng ủy Sở TNMT Hà Tĩnh Thông báo Kết quả chấm bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
2876/STNMT-QHGĐ 08/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
735/TB-STNMT 08/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)...
294/QĐ-STNMT 08/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên
2862/STNMT-VP 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp tuyên truyền về ngành Tài nguyên và Môi trường
46/ĐU-STNMT 05/10/2018 Đảng ủy Sở TNMT Hà Tĩnh Thông báo Kết luận của BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 02/10/2018
2864/STNMT-KS 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị báo cáo kết quả cải tạo, tận thu đất tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà
2859/BC-STNMT 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo ra quân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018
2875/STNMT-CCMT 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện VSMTNT, việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề
293/QĐ-STNMT 03/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
293/QĐ-STNMT 03/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...