Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
124/STNMT-KS 14/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v trồng cây, phục hồi môi trường khu vực đóng cửa mỏ đất san lấp Cửa Truông, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.
03/STNMT-KS 02/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đất san lấp núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện...
17/STNMT-KS 02/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện...
18/STNMT-KS 02/01/2019 V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Khe Lài, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ...
4/STNMT-KS 02/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện...
5/STNMT-KS 02/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.
6/STNMT-KS 02/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện...
448/QĐ-STNMT 28/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
448/QĐ-STNMT 28/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
451/QĐ-STNMT 28/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiện toàn đội PCCC khu vực VPS
448/QĐ-STNMT 28/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
3952/QĐ-UBND 27/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
3758/STNMT-TTr 24/12/2018 V/v nghị thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của công dân
409/QĐ-STNMT 11/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở...
3559/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đất san lấp xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.
3560/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn.
3561/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ sericit xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn.
3562/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ Ilmenit Cẩm Hòa và mỏ Ilmenit Kỳ Khang.
3563/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.
3564/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn.