Ban hành Kế hoạch Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2025

07:40 23/11/2023
Aa

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025

Ảnh minh họa

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 08/11/2023 Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn đến năm 2025 với mục tiêu:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thống nhất, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg.

- Kiểm kê các chỉ tiêu đối với nguồn nước mặt nội tỉnh để có được các chỉ tiêu kiểm kê lần đầu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1383/QĐ-TTg, bao gồm:

+ Kiểm kê số lượng nguồn nước mặt.

+ Kiểm kê lượng nước mặt đối với các lưu vực sông nội tỉnh độc lập.

+ Kiểm kê chất lượng nước mặt được thực hiện tại một số nguồn nước mặt nội tỉnh trên cơ sở tổng hợp, kế thừa kết quả phân tích chất lượng nước từ chương trình quan trắc môi trường hàng năm và kết quả đã được thực hiện từ các chương trình, dự án trong kỳ kiểm kê.

+ Kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt.

+ Kiểm kê hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước đối với nguồn nước mặt nội tỉnh.

- Cập nhật kết quả kiểm kê vào phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1383/QĐ-TTg

Tại Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 08/11/2023 đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành địa phương kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn đến năm 2025./.

Ngọc Hà - Phòng TNNÝ kiến bạn đọc