Phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Hà Tĩnh

09:37 15/11/2023
Aa

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng chính phủ.

Thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Hà Tĩnh

(Ảnh minh họa)

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng đúng hiện trạng, sát với thực tiễn, tuân thủ nội dung đề cương tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021, với mục đích:

- Đảm bảo sẵn sàng và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra; nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động phát sinh từ sự cố tràn dầu đến môi trường sinh thái, kinh tế và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và khu vực lân cận.

- Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức, cơ chế, chính sách, lực lượng, phương tiện cho hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

- Phân định trách nhiệm, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh; cung cấp thông tin cần thiết để tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan có thông tin, hướng dẫn đảm bảo công tác ứng phó nhanh chóng, an toàn và hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

- Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên ở các cấp, sẵn sàng thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu theo phương châm “04 tại chỗ”.

- Tổng hợp các thông tin nhằm phục vụ cho việc đánh giá các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm cao, những khu vực nhạy cảm cần được ưu tiên bảo vệ và cung cấp thông tin để phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu kịp thời, hiệu quả.

- Xây dựng quy trình ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh có hệ thống, đồng bộ để tổ chức ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

* Kế hoạch gồm 08 nội dung chính sau:

I. Mục đích, yêu cầu;

II. Đánh giá tình hình;

III. Tổ chức, lực lượng phương tiện ứng phó;

IV. Dự kiến một số tình huống cơ bản và biện pháp ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu;

V. Nhiệm vụ của các cơ quan và đơn vị;

VI. Công tác bảo đảm;

VII. Tổ chức chỉ huy;

VIII. Nhiệm vụ ưu tiên.

* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 5 năm từ 2023 - 2027 đã được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 651/QĐ-UB ngày 09/11/2023 với các nhiệm vụ ưu tiên sau:

- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn cho các huyện/thị xã/thành phố, cơ sở có hoạt động liên quan đến xăng dầu triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, nắm chắc mọi tình hình sự cố, tổ chức ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng các phương án ứng phó sự cố tràn dầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo phân công.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh lập dự toán kinh phí báo cáo trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để bố trí vốn đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu bảo đảm cho các lực lượng nòng cốt, lực lượng tham gia theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh để nâng cao năng lực công tác chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó sự cố tràn dầu.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại các huyện/thị xã/thành phố và các cơ sở có hoạt động liên quan đến xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hà - Phòng TNNÝ kiến bạn đọc