Bảng giá đất

05/06/2024

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

07/01/2020

Nghị quyết 172/2019/HĐND Hà Tĩnh Thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 61/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/07/2017

QĐ 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/07/2017

QĐ 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh