Bảng giá đất

QĐ 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh