Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước, Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

11:09 17/10/2023
Aa

Ngày 11/10/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước, Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 02 (hai) thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Tài nguyên nước; 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Tài nguyên nước, Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và bãi bỏ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Cụ thể:

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

2. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lấy ý kiến

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Đăng ký khai thác nước dưới đất.

II. LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm HCC cấp huyện;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Cổng dịch vụ công Quốc gia http://dichvucong.gov.vn;

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc