Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường năm 2024

01/03/2024
Aa

Thực hiện Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024. Căn cứ khoản 31 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024.

Nội dung:

1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024: Gồm 03 khu vực mỏ (Có Phụ lục kèm theo).

2. Hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản : Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

3. Phương pháp thực hiện: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và các quy định của pháp luật liên quan.

6. Công suất, thời hạn khai thác:

Để bảo đảm kịp thời nguồn vật liệu phục vụ các Dự án lớn trên địa bàn tỉnh sắp triển khai, yêu cầu công suất khai thác khi xây dựng hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản sau khi trúng đấu giá như sau:

- Đối với đất san lấp: Tối thiểu 300.000m3 nguyên khai/mỏ/năm.

- Đối với đất làm gạch, ngói: Đáp ứng nhu cầu công suất của các nhà máy gạch tuynel trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết Quyết định có file kèm theo)Ý kiến bạn đọc