Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024

19/02/2024
Aa

Ngày 05/02/2024, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra viên.

Tại phiên tiếp công dân này, do không có công dân đề nghị được tiếp nên Giám đốc Sở đã nghe đồng chí Chánh Thanh tra báo cáo kết quả tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn thư tháng 01/2024; nghe Trưởng Đoàn xác minh các vụ việc do UBND tỉnh thành lập báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện. Sau khi nghe báo cáo các nội dung nêu trên và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, Giám đốc Sở kết luận giao Thanh tra Sở tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Khẩn trương hoàn thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Viết Nhân, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Khẩn trương chuẩn bị nội dung để tổ chức đối thoại với bà Hoàng Thị Sao, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; Rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Xuân Hà, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

2. Giao Chánh Thanh tra:

- Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện cấp GCNQSD đất, công nhận đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh theo Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 08/12/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 11 tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đôn đốc Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo các Đoàn Thanh tra và các đồng chí thanh tra viên được phân công: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đôn đốc, chỉ đạo các Đoàn xác minh, các đồng chí thanh tra viên được phân công tiếp tục tham mưu kiểm tra xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng từ kỳ trước và đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.

4. Căn cứ kết quả tiếp công dân thường xuyên và kết quả tham mưu giải quyết đơn thư, chủ động đề xuất các trường hợp Giám đốc Sở tiếp tại phiên tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, Giám đốc Sở yêu cầu Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc