Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023

14:51 29/11/2023
Aa

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 12 năm 2023 như sau

Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, số 12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

TT

Thời gian

Người thực hiện

tiếp công dân

Chức vụ

1

Thứ 6

ngày 01/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

2

Thứ 2

ngày 04/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

3

Thứ 3

ngày 05/12/2023

Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

(Thành phần tham gia tiếp theo Thông báo số 367/TB-STNMT ngày 28/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

4

Thứ 4

ngày 06/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

5

Thứ 5

ngày 07/12/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

6

Thứ 6

ngày 08/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Phạm Xuân Đức

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

7

Thứ 2

ngày 11/12/2023

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

8

Thứ 3

ngày 12/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

9

Thứ 4

ngày 13/12/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

10

Thứ 5

ngày 14/12/2023

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

11

Thứ 6

ngày 15/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

12

Thứ 2

ngày 18/12/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

13

Thứ 3

ngày 19/12/2023

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

14

Thứ 4

ngày 20/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

15

Thứ 5

ngày 21/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

16

Thứ 6

ngày 22/12/2023

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

17

Thứ 2

ngày 25/12/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

18

Thứ 3

ngày 26/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

19

Thứ 4

ngày 27/12/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

20

Thứ 5

ngày 28/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

21

Thứ 6

ngày 29/12/2023

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viênÝ kiến bạn đọc