Công bố Kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hoá năm 2019-2023

23/02/2024
Aa

Ngày 30/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTNMT về việc việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023, theo đó Bộ TN&MT đã Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực gồm 600 văn bản, trong đó:

Lĩnh vực Đất đai 60 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước 59 văn bản; Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 74 văn bản; Lĩnh vực Môi trường 86 văn bản; Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn 54 văn bản; Lĩnh vực biến đổi khí hậu 13 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc bản đồ 138 văn bản; Lĩnh vực Viễn thám 23 văn bản; Lĩnh vực biển và hải đảo 138 văn bản; Lĩnh vực chung gồm 61 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 174 văn bản, trong đó:

Lĩnh vực Đất đai 27 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước 07 văn bản; Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 05 văn bản; Lĩnh vực Môi trường 64 văn bản; Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn 19 văn bản; Lĩnh vực biến đổi khí hậu 01 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc bản đồ 18 văn bản; Lĩnh vực Viễn thám 02 văn bản; Lĩnh vực Biển và hải đảo 03 văn bản; Lĩnh vực chung gồm 28 văn bản.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một gồm 104 văn bản, trong đó:

Lĩnh vực Đất đai 19 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước 08 văn bản; Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 11 văn bản; Lĩnh vực Môi trường 11 văn bản; Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn 10 văn bản; Lĩnh vực Biến đổi khí hậu 04 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc bản đồ 16 văn bản; Lĩnh vực Viễn thám 01 văn bản; Lĩnh vực biển và hải đảo 04 văn bản; Lĩnh vực chung gồm 20 văn bản.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 160 văn bản, trong đó:

Lĩnh vực Đất đai 58 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước 11 văn bản; Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 26 văn bản; Lĩnh vực Môi trường 34 văn bản; Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn 05 văn bản; Lĩnh vực Biến đổi khí hậu 04 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc bản đồ 08 văn bản; Lĩnh vực Biển và Hải đảo 07 văn bản; Lĩnh vực Viễn thám 02 văn bản; Lĩnh vực chung gồm 05 văn bản.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu gồm 600 văn bản, trong đó:

Lĩnh vực Đất đai 60 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước 49 văn bản; Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 74 văn bản; Lĩnh vực Môi trường 86 văn bản; Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn 54 văn bản; Lĩnh vực Biến đổi khí hậu 13 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc Bản đồ 138 văn bản; Lĩnh vực Viễn thám  23 văn bản; Lĩnh vực Biển và hải đảo 42 văn bản; Lĩnh vực chung gồm 61 văn bản.

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tóm tắt các nội dung của Quyết Định và Thông tin tóm tắt các nội dung của Quyết định nêu trên và đính kèm nội dung ( Quyết định số 274/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định./.Ý kiến bạn đọc