Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử...
33/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
26/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
19/BVHN-BTNMT 10/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định của TTCP số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở...
22/VBHN-BTNMT 10/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của TTCP...
25/VBHN-BTNMT 10/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến...
48/ 2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên...
03/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế...
06/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định về quản lý chất thải phế liệu
09/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
10/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư liên tịch quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng ô...
11/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
12/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định về giá đất
13/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
14/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
QĐ - số: 46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân nhân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015 trên toàn tỉnh