Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Chính phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên...
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Chính Phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đế điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và...
34/2018/QĐ-UBND 02/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...
08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
09 /2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
07/2018/TT-BTNMT 06/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu...
03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức...
88/NQ-HĐND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018
90/NQ-HDND 18/07/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị Quyết thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
05/2018/L-CTN 25/06/2018 Quốc Hội Luật đo đạc bản đồ
23/ 2018/QĐ-UBND 15/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định...
22/ 2018/QĐ-UBND 04/06/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công...
11/2018/QĐ-UBND 11/04/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2018/TT-BTNMT 07/02/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
1/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
2/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên...
74/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Thông báo 200/TB-BTNMT 11/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một...
55/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính