Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Thông tư 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu...
Nghị định 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính Phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Nghị định 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị Định 135/2016/NĐ-CP 09/09/2016 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế...
Nghị định 119/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Chính phủ Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
Nghị định 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính Phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Bộ TN và MT, Bộ Tư Pháp Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND 02/03/2016 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị định 12/2016/NĐ-CP 19/02/2016 Chính Phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thông tư 75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cơ sỡ dữ liệu đất đai
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT 15/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi Trường Quy định về cấp và quản lý chứng chi định giá đất
Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14/12/2015 Chính Phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế...
Quyết Định 32/2015/QĐ-UBND 29/07/2015 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Đơn giá kiêm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị định 45/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính Phủ Về hoạt động đo đạc và bản đồ
Nghị định 35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Chính Phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP 04/04/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư Pháp Quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 04/04/2015 Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Bộ Tài... HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI...
Thông tư 09/2015/TT-BTNMT 23/03/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất