Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Quyết định 75/2014/QĐ-UBND 03/11/2014 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định 72/2014/QĐ-UBND 24/10/2014 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định về hạn mức diện tích giao đất ở; hạn mức diện tích giao đất chưa sử dụng để sử dụng vào...
Quyết định 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà...
Quyết định 64/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh...
Quyết định 43/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí định chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị định 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính Phủ Quy định về giá đất
Nghị định 45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính Phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định 46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính Phủ Quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính Phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
02 /2014/TT-BTNMT 22/01/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Luật 45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc Hội Luật đất đai 2013
Quyết định 562 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện xã Kỳ Anh Ủy ban nhân nhân tỉnh Quyết định 562 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện xã Kỳ Anh
Quyết định số 2437/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2437 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Can Lộc
Quyết định số 2509/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2509 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 Thị xã Kỳ Anh
Quyết định số 2510/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2510 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 Thị xã Hồng Lĩnh
Quyết định số 2511/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2511 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Kỳ Anh
Quyết định số 2512/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2512 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Hương Khê
Quyết định số 2520/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2520 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 TP Hà Tĩnh
Quyết định số 2521/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2521 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Vũ Quang