Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Quyết định số 2522/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2522 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Nghi Xuân
Quyết định số 2523/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2523 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Cẩm Xuyên
Quyết định số 2524/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 2524 phê duyệt (bổ sung) kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Lộc Hà
Quyết định số 561/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 561 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 Thị xã Kỳ Anh
Quyết định số 562/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 562 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện xã Kỳ Anh
Quyết định số 563/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 563 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Vũ Quang
Quyết định số 564/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 564 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 Thành Phố Hà Tĩnh
Quyết định số 565/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 565 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Can Lộc
Quyết định số 566/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 566 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Cẩm Xuyên
Quyết định số 569/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 569 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Cẩm Đức Thọ
Quyết định số 615/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 615 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 Thị xã Hồng Lĩnh
Quyết định số 616/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 616 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Nghi Xuân
Quyết định số 653/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 653 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Hương Sơn
Quyết định số 654/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 654 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Thạch Hà
Quyết địnhsố 652/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 652 phê duyệt kế hoạch SD đất năm 2017 huyện Lộc Hà