9. Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.BPBĐ.09

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao có chứng thực

 

- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký, theo mẫu BM.BPBĐ.09.01 .

x

 

 

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm  trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm.

x

 

 

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận.

x

 

 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

 

x

 

- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

x

 

Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm), hồ sơ gồm:

 

 

 

- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký, theo mẫu BM.BPBĐ.09.01 .

x

 

 

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận.

x

 

 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

 

x

 

- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó.

 

x

 

- Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại.

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ quan ra quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với có chứng nhận đăng ký biến động.

+ Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai

Công chức TN&TKQ

1/4 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ: Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý chuyển xuống mục B7; nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

1/2 ngày

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

 

 

B4

Chuyên viên được giao xử lý ghi nội dung đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng phê duyệt theo quy định.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Giấy chứng nhận đã ghi nội dung đăng ký biến động

 

 

 

B5

Lãnh đạo phòng chuyên môn xác nhận trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai phê duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Giấy chứng nhận đã ghi nội dung đăng ký biến động đã được xác nhận

B6

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký phê duyệt kết quả giải quyết; 

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai;  Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Giấy chứng nhận đã ghi nội dung đăng ký biến động đã được phê duyệt

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận

B8

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Giấy chứng nhận

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)       

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

       

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

         

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

       

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

                                         

 

BM.BPBĐ.09.01

Phiếu yêu cầu đăng ký                                  

4

HỒ SƠ LƯU:

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ.

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3.

 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với có chứng nhận đăng ký biến động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Văn phòng đất đai lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm