10. Chấp thuận về môi trường trong trường hợp chủ dự án có những thay đổi về tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp.

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.MT.10

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC: 

a) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có bổ sung ngành nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc nhóm III Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP;

b) Tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP mà không thuộc trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

01 Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án theo Mẫu số 07 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo mẫu BM.MT.10.01;

x

 

 

 

05 Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 08 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo mẫu  BM.MT.10.02.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử  quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ (Số lượng hồ sơ cần nộp): 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở TN&MT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan được ủy quyền:  Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận về môi trường

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ về Chi cục bảo vệ môi trường giải quyết.

 Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B11 để phát hành văn bản trả hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Thẩm định hồ sơ: Dự thảo Văn bản xin ý kiến chuyên gia trình Lãnh đạo Chi cục duyệt để trình Lãnh đạo Sở ký.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Văn bản xin ý kiến

B5

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

   1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ;  Dự thảo Văn bản xin ý kiến đã được lãnh đạo Chi cục xác nhận.

B6

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ;    Dự thảo Văn bản xin ý kiến đã được lãnh đạo Chi cục xác nhận

B7

Thời gian chờ ý kiến chuyên gia

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Văn bản cho ý kiến

B8

CV phụ trách dự thảo Văn bản đề xuất chấp thuận/ không chấp thuận

CV phụ trách, TP/PTP

01 ngày

Mẫu 05; Dự thảo Văn bản đề xuất chấp thuận/ không chấp thuận

B9

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

   1/2 ngày

Mẫu 05;Dự thảo Văn bản đề xuất chấp thuận/ không chấp thuận

B10

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Mẫu 05;Dự thảo Văn bản đề xuất chấp thuận/ không chấp thuận

B11

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

Giờ hành chính

Các loại văn bản được ký duyệt

B12

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Hồ sơ, Văn bản đề xuất được ký duyệt

B13

UBND tỉnh ban hành Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

UBND tỉnh

02 ngày

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

B14

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

B15

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định nếu có.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

  • Mẫu 01; 06 và Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu 04

3

BIỂU MẪU  (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả      

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

      

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

                                          

 

BM.MT.10.01

Mẫu  Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng        

                                                                     

 

BM.MT.10.02

Mẫu báo cáo những nội dung thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng

                                                                    

4

HỒ SƠ LƯU

  • Hồ sơ theo mục 2.3;
  • Văn bản xin ý kiến chuyên gia;
  • Văn bản chấp thuận/không chấp thuận;
  • Báo cáo những nội dung thay đổi của chủ dự án;
  • Sổ theo dõi hồ sơ.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu lâu dài (05 năm). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở TN&MT và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm