11. Thẩm định và Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.MT.11

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC: Không

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

 - 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án Cải tạo Phục hồi môi trường (PA CTPHMT)/Phương án Cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (PA CTPHMT BS) theo  BM.MT.11.01

x

 

- 07 (bảy) bản PA CTPHMT/PA CTPHMT BS được đóng thành quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng PA CTPHMT/PA CTPHMT BS theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định theo BM.MT.11.02

x

 

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có).

 

x

 

- 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo PA CTPHMT/PA CTPHMT BS đã được phê duyệt.

 

x

 

Đối với hồ sơ sau thẩm định trình phê duyệt:

Chủ dự án phải nộp PA CTPHMT/PA CTPHMT BS đã đóng dấu giáp lai và 01 đĩa CD ghi nội dung của  PA CTPHMT/PA CTPHMT BS  đã hoàn thiện và văn bản giải trình về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa theo thông báo kết quả thẩm định của Sở TN và MT.

 

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

  • Thời hạn thẩm định Phương án CTPHMT/Phương án CTPHMT bổ sung là 35 ngày;
  • Thời hạn phê duyệt Phương án CTPHMT/Phương án CTPHMT bổ sung là 15 ngày, bao gồm thời gian thẩm định tại Sở TN&MT là 10 (mười lăm) ngày làm việc, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở TN&MT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định phê duyệt Phương án CTPHMT/ Phương án CTPHMT bổ sung.

 

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ về Chi cục bảo vệ môi trường giải quyết.

 Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B17 để phát hành văn bản trả hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

6 ngày

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).

- Dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập hội đồng thẩm định trình Lãnh đạo Chi cục duyệt để trình Lãnh đạo Sở ký.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập hội đồng thẩm định

B5

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

 01 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đã được lãnh đạo phòng xác nhận.

B6

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đã được lãnh đạo Sở ký duyệt.

B7

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Hồ sơ, tờ trình và dự thảo Quyết định được ký duyệt  

B8

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập HĐTĐ Phương án CTPHMT/ Phương án CTPHMT BS .

UBND tỉnh

05 ngày

Quyết định thành lập HĐTĐ Phương án CTPHMT/CTPHMT BS được ký duyệt

B9

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Quyết định thành lập HĐTĐ Phương án CTPHMT/CTPHMT BS được ký duyệt

B10

Tổ chức họp hội đồng thẩm định và dự thảo Thông báo kết quả thẩm định

Lãnh đạo Sở;  Lãnh đạo Chi cục; Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Thông báo kết quả phiên họp HĐTĐ

B11

Trả hồ sơ để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo kết quả phiên họp HĐTĐ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Thông báo kết quả phiên họp HĐTĐ

B12

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo B1

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 đã hoàn thiện, chỉnh sửa

B13

Xem xét xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý thì làm văn bản trả hồ sơ. Chuyển B17 để phát hành văn bản trả hồ sơ; nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B11.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

02 ngày

Mẫu 05; kèm hồ sơ.

B14

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ xây dựng dự thảo tờ trình và Quyết định, trình lãnh đạo phòng phê duyệt theo quy định.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Quyết định

B15

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

02 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo tờ trình và Quyết định đã được lãnh đạo phòng xác nhận.

B16

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Tờ trình và dự thảo Quyết định đã được lãnh đạo Sở ký duyệt.

B17

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

Giờ hành chính

Các loại văn bản được ký duyệt

B18

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Hồ sơ, tờ trình và dự thảo Quyết định được ký duyệt

B19

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Phương án CTPHMT .

UBND tỉnh

05 ngày

Quyết định phê duyệt Phương án CTPHMT/CTPHMT BS

B20

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

BM.MT.11.03

 

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01; 06;   BM.MT.11.03

3

BIỂU MẪU  (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ    

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.MT.11.01

Mẫu Văn bản đề nghị thẩm định phương án/phương án bổ sung

                                                             

 

BM.MT.11.02

Mẫu  cấu trúc và nội dung của phương án/phương án bổ sung

                                                              

 

BM.MT.11.03

Mẫu quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường

                                                           

4

HỒ SƠ LƯU

 

  • Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;
  • Quyết định thành lập HĐTĐ Phương án CTPHMT/Phương án CTPHMT bổ sung;
  • Quyết định  phê duyệt Phương án CTPHMT;
  • 01 Phương án CTPHMT;
  • 01 đĩa CD ghi Phương án CTPHMT;
  • Báo cáo đầu tư, dự án hoặc tài liệu tương đương;

 

  • Sổ theo dõi hồ sơ.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu lâu dài (05 năm). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở TN&MT và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm