15.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn thẩm định tối đa là 15 ngày làm việc.

 - Thời hạn phê duyệt báo cáo ĐTM tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian xử lý tại Sở TN và MT tối đa 10 ngày, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh tối đa 05 ngày); không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).docx
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Môi trường) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thông báo nộp phí thẩm định hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

- 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (theo mẫu Phụ lục 2.1 kèm theo)

- 07 (bảy) bản báo cáo ĐTM của dự án được đóng thành quyển. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người hoặc trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định.

 Đối với hồ sơ sau thẩm định, tất cả các trang báo cáo ĐTM phải có chữ ký của Chủ dự án ở phía dưới từng trang kể cả phụ lục (trừ trang bìa); hồ sơ còn bao gồm 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo ĐTM đã hoàn thiện và văn bản giải trình về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa trong báo cáo ĐTM theo thông báo kết quả thẩm định của Sở TN và MT (trên đĩa CD chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo ĐTM hoàn thiện và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo kể cả phụ lục).

 - 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

Có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án và Quyết định phê duyệt Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất.

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu , nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Biểu mẫu đính kèm