17.Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

Sở TN và MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.Sở TN và MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân. 

Thời hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

  - Thời hạn thẩm định tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và thời gian lấy mẫu phân tích để kiểm chứng);

 - Thời hạn phê duyệt tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ), trong đó: thời gian xử lý tại Sở TN và MT tối đa 10 ngày, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh tối đa 05 ngày.

Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục  
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Môi trường) để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản trả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thông báo nộp phí thẩm định hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

- 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo mẫu Phụ lục 2) ;

- 07 (bảy) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo mẫu Phụ lục 3);

 Đối với hồ sơ sau thẩm định: đề án bảo vệ môi trường chi tiết phải được đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi nội dung đề án đã chỉnh sửa và 01 văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án. 

Không.

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

 - Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu , nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Biểu mẫu đính kèm