7. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.MT.07

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC: Không

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

- 01 Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo  BM.MT.07.01;

 

x

 

 

 

 

 

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo  BM.MT.07.02;

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo  cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử);

 

x

 

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ (Số lượng hồ sơ cần nộp): 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở TN&MT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở TN&MT

Cơ quan được ủy quyền:  Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường/Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường.

 

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ về Chi cục bảo vệ môi trường giải quyết.

 Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu dự thảo Thông báo chưa xác nhận hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B7 để phát hành văn bản trả hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

4 ngày

Mẫu 05;  Dự thảo Thông báo chưa xác nhận (nếu không đủ điều kiện giải quyết)

BM.MT.07.04.

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).

- Dự thảo Giấy xác nhận trình Lãnh đạo Chi cục duyệt để trình Lãnh đạo Sở ký.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

3 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Giấy xác nhận

Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có)

B5

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

   1 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Giấy xác nhận đã được lãnh đạo Chi cục xác nhận.

B6

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ;   BM.MT.07.03.

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

Giờ hành chính

Các loại văn bản được ký duyệt

B8

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định nếu có.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Mẫu 01; 06 và  BM.MT.07.03

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu 04

3

BIỂU MẪU  (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ       

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

 

BM.MT.07.01

Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường

                                                            

 

BM.MT.07.02

Mẫu cấu trúc và nội dung của Kế hoạch Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường

                                                    

 

BM.MT.07.03

Mẫu Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường        

                                                                       

 

BM.MT.07.04

Mẫu Văn bản thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

                                          

4

HỒ SƠ LƯU

  • Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;
  • Giấy xác nhận/Thông báo chưa xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường;
  • Kế hoạch Bảo vệ môi trường;
  • Báo cáo đầu tư, dự án hoặc tài liệu tương đương;
  • Sổ theo dõi hồ sơ.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu lâu dài (05 năm). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở TN&MT và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm