9. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.MT.09

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC: TTHC được thực hiện trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày làm việc, trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ, thủ tục môi trường được phê duyệt, xác nhận.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

  1. - 01 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo BM.MT.09.01;

 

x

 

 

 

 

 

  • 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo BM.MT.09.02.

 

( Trường hợp số lượng thành viên đoàn kiểm tra nhiều hơn 07 người, chủ cơ sở phải cung cấp thêm số lượng báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo ĐTM của dự án;

 

x

 

- 01 Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án do Sở TN&MT ban hành

 

 

 

 

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử  quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ (Số lượng hồ sơ cần nộp): 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,  không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở TN&MT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án/ Văn bản kèm theo các nội dung phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ về Chi cục bảo vệ môi trường giải quyết.

 Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B14 để phát hành văn bản trả hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra: Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trình lãnh đạo Chi cục xem xét và trình LĐ Sở phê duyệt theo quy định.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở

01 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Tờ trình và Quyết định đã được lãnh đạo Sở ký duyệt.

B5

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Hồ sơ, tờ trình và dự thảo Quyết định được ký duyệt  

B6

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

UBND tỉnh

 03 ngày

Quyết định được ký duyệt  

B7

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Quyết định được ký duyệt  

B8

Tổ chức kiểm tra, xác nhận công trình và dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra

Đoàn kiểm tra

03 ngày

Mẫu 05

Thông báo kết quả kiểm tra

B9

Trả hồ sơ để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo kết quả kiểm tra

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Thông báo kết quả kiểm tra

B10

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo B1

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 đã hoàn thiện, chỉnh sửa

B11

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ xây dựng dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng phê duyệt theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản  Văn bản kèm theo các nội dung phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác trình lãnh đạo Chi cục ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt, chuyển sang B14

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Giấy xác nhận/ Văn bản kèm theo các nội dung phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác

B12

Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Chi cục

 1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Giấy xác nhận

B13

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Mẫu 05 kèm hồ sơ; Dự thảo Giấy xác nhận

B14

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

1/2 ngày

Mẫu 05; Gi ấy xác nhận/ Văn bản kèm theo các nội dung phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác

B15

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Hồ sơ, tờ trình và dự thảo   Giấy xác nhận được ký duyệt  

B16

UBND tỉnh ban hành Giấy xác nhận.

UBND tỉnh

1,5 ngày

Giấy xác nhận được ký duyệt  

B17

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

Giấy xác nhận được ký duyệt  

B18

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

  • Mẫu 05; Giấy xác nhận/Văn bản không xác nhận
  • BM.MT.09.03

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu 04

3

BIỂU MẪU  (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ  

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

                                                                 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                     

 

BM.MT.09.01

Mẫu  Văn bản  đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án

 

 

BM.MT.09.02

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án

                              

 

BM.MT.09.03

Mẫu Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

                                                     

4

HỒ SƠ LƯU

  • Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;
  • QĐ thành lập đoàn kiểm tra;
  • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường/ Văn bản kèm theo các nội dung phải sửa đổi bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác;
  • Báo cáo kết quả thực hiện vận hành thử nghiệm;
  • Sổ theo dõi hồ sơ.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu lâu dài (05 năm). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở TN&MT và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm