12. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TNN.12

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

Điều kiện thực hiện TTHC

2.1

- Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày.

- Trong thời hạn giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày, nếu chủ giấy phép đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thì chủ giấy phép được tiếp tục hành nghề trong khoảng thời gian kể từ khi giấy phép cũ hết hiệu lực cho đến khi nhận được giấy phép đã được gia hạn hoặc văn bản thông báo không gia hạn giấy phép của cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp sau thời điểm giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày không được chấp nhận. Trong trường hợp này, chủ giấy phép phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới và chỉ được xem xét cấp giấy phép sau ba (03) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ giấy phép cũ vẫn còn hiệu lực hoặc sau sáu (06) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ giấy phép cũ đã hết hiệu lực.

Thời điểm nộp hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện nơi gửi hoặc ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

 

2.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đề nghị Gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, theo mẫu BM.TNN.12.01.

x

 

2. Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp, theo mẫu BM.TNN.12.02.   

x

 

3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (nếu có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật), theo mẫu BM.TNN.12.03.   

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

2.7

Cơ quan thực hiện: Chi cục Biển, Hải đảo - TNN

Cơ quan ra quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất/Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm.

 

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển, HĐ-TNN

Công chức TN&TKQ

½ ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục xem xét và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B8 để phát hành văn bản trả hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện tổ chức thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

 

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Tổ chức hội đồng thẩm định (nếu cần thiết)

HĐTĐ, Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Mẫu 05 và Biên bản họp hội đồng thẩm định

B5

Sau khi họp thẩm định chuyển hồ sơ và thông báo chỉnh sửa hồ sơ về B12 để trả cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

¼ ngày

Mẫu 05 và Công văn đề nghị chỉnh sửa

B6

Sau khi được chỉnh sửa Tổ chức, cá nhân nộp lại tại Bước B1 để chuyển cho Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

¼ ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B7

Hoàn chỉnh Tờ trình, Báo cáo thẩm định, dự thảo Giấy phép để phê duyệt.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo sở.

01 ngày

Hồ sơ, Tờ trình phê duyệt, Báo cáo thẩm định và BM.TNN.12.04

B8

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

1/2 ngày

Tờ trình; Báo cáo thẩm định; BM.TNN.12.04

B9

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/4 ngày

Tờ trình phê duyệt; Báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép

B10

UBND tỉnh ban hành Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

UBND tỉnh

02 ngày

BM.TNN.12.04

B11

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/4 ngày

BM.TNN.12.04

B12

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01.06;     BM.TNN.12.04

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)       

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả           

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả         

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                             

 

BM.TNN.12.01

Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

                       

 

BM.TNN.12.02

Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp

                                                 

 

BM.TNN.12.03

Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật

                                                              

 

BM.TNN.12.04

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất   

4

HỒ SƠ LƯU

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;

 

- Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có);

 

- Công văn đề nghị cử người tham gia hội đồng (nếu có);

 

- Tờ trình thành lập hội đồng (nếu có);

 

- Quyết định thành lập hội đồng (nếu có);

 

- Công văn yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ;

 

- Văn bản lấy ý kiến các ngành liên quan (nếu có);

 

- Tờ trình hoặc Báo cáo thẩm đinh;

 

- Giấy phép;

 

- Thông báo phí.

Hồ sơ được lưu tại Chi cục Biển, Hải đảo - TNN, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm