14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TNN.14

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC

 

Không

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

 

2.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Văn bản lấy ý kiến.

x

 

2. Quy mô, phương án chuyển nước.

x

 

3. Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

x

 

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ không phải là đơn vị đề nghị).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

2.7

Cơ quan thực hiện: Chi cục Biển, Hải đảo - TNN; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan ra quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan được ủy quyền: Không.

Cơ quan phối hợp: Không.

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

Văn bản cho ý kiến/Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển, HĐ-TNN

Công chức TN&TKQ

½  ngày

 

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục xem xét và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B8 để phát hành văn bản trả hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý chuyển xuống B4.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

  

 

04 ngày

 

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).

- Tổ chức lấy ý kiến: Ban hành văn bản, tổ chức lấy ý kiến

Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Chi cục, Chuyên viên được giao giải quyết hồ sơ

46 ngày

Mẫu 05; hồ sơ; Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có); Văn bản lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan

B5

Tổng hợp ý kiến và soạn thảo văn bản gửi UBND tỉnh

Chuyên viên được giao giải quyết hồ sơ

05 ngày

Mấu 05 và dự thảo tờ trình, văn bản cho ý kiến

B6

Lãnh đạo Chi cục xem xét, xác nhận văn bản tổng hợp, tờ trình, văn bản cho ý kiến trình LĐ Sở xem xét

Lãnh đạo Chi cục

1,5 ngày

Mấu 05 và dự thảo tờ trình, văn bản cho ý kiến đã xác nhận

B7

Phê duyệt tờ trình, văn bản cho ý kiến

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Mấu 05 và tờ trình và dự thảo văn bản cho ý kiến đã xác nhận đã phê duyệt

B8

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

1/2 ngày

Tờ trình và dự thảo văn bản cho ý kiến

B9

Chuyển văn bản và hồ sơ kèm theo qua bộ phận một cửa của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên viên được giao giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

Tờ trình và dự thảo văn bản cho ý kiến

B10

UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản cho ý kiến

UBND tỉnh

06 ngày

Văn bản cho ý kiến

B11

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

1/2  ngày

Văn bản cho ý kiến

B12

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01.06; Văn bản cho ý kiến

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)       

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả           

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ                

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

4

HỒ SƠ LƯU

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;

 

- Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có);

 

- Văn bản các ngành;

 

- Tờ trình và dự thảo văn bản cho ý kiến;

 

- Văn bản cho ý kiến.

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Biểu mẫu đính kèm