16. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TNN.16

 

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC

 

 

Không

 

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

 

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

 

 

2.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

1. Bản kê khai tính tiền cấp quyền, theo mẫu BM.TNN.16.01

x

 

 

2. Giấy phép đã được cấp

 

x

 

3. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ không phải là đơn vị đề nghị cấp phép).

x

 

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

2.5

Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

 

2.7

Cơ quan thực hiện: Chi cục Biển, Hải đảo - TNN

Cơ quan ra quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: Không

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính.

 

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

 

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền/Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp

 

2.10

Quy trình xử lý công việc

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

 

B2

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển, HĐ-TNN

Công chức TN&TKQ

½ ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục xem xét và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B8 để phát hành văn bản trả hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện chuyển xuống bước B4 để giải quyết.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

 

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).

- Dự thảo Báo cáo thẩm đinh, Tờ trình, Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

17 ngày

 

 

Mẫu 05; hồ sơ; Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có); Dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình, dự thảo BM.TNN.16.02

 

B5

Lãnh đạo Chi cục xem xét dự thảo quyết định và dự thảo báo cáo thẩm đinh, Tờ trình để xác nhận

 

Lãnh đạo Chi cục

03 ngày

Mấu 05; Báo cáo thẩm định, Tờ trình, BM.TNN.16.02

 

B6

Lãnh đạo Sở phê duyệt Tờ trình, Báo cáo thẩm đinh và dự thảo Quyết định.

 

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Mấu 05; Báo cáo thẩm định, Tờ trình, BM.TNN.16.02

 

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư Sở

½ ngày

BM.TNN.16.02

 

B8

Chuyển văn bản và hồ sơ kèm theo qua bộ phận một cửa của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Văn thư Chi cục

½ ngày

Mấu 05 và dự thảo Quyết định, BCTĐ, tờ trình UBND tỉnh

 

B9

UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền

UBND tỉnh

08 ngày

BM.TNN.16.02

 

B10

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

BM.TNN.16.02

 

B11

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01.06;     BM.TNN.16.02

 

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)       

 

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

          

 

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

         

 

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

         

 

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

          

 

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

     

 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

                                              

 

 

BM.TNN.16.01

Bản kê khai tính tiền cấp quyền

                      

 

 

BM.TNN.16.02

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền

            

 

4

HỒ SƠ LƯU

 

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

 

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;

 

 

- Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có);

 

 

- Báo cáo thẩm định;

 

 

- Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền.

 

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 


Biểu mẫu đính kèm