17. Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

Tải File Đính Kèm

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TNN.17

 

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

 

Điều kiện thực hiện TTHC

 

2.1

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

 

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

+ Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

+ Qua Bưu điện.

 

 

2.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, theo mẫu BM.TNN.17.01

x

 

 

 

2. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ không phải là đơn vị đề nghị cấp phép).

x

 

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

2.5

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

 

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan ra quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phối hợp: Không.

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính.

 

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

 

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:  

Giấy phép/Văn bản từ chối hoặc Công văn phúc đáp

 

2.10

Quy trình xử lý công việc

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu số 01; 02 (nếu có); 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

 

B2

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển, HĐ-TNN

Công chức TN&TKQ

½ ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

 

B3

Xem xét xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký nháy và lãnh đạo Sở phê duyệt. Chuyển B8 để phát hành văn bản trả hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì chuyển xuống bước B4 để giải quyết.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 01 ngày

 

Mẫu 05; Văn bản trả hồ sơ (nếu không đủ điều kiện giải quyết).

 

B4

 

Dự thảo báo cáo thẩm định, Giấy phép trình phê duyệt, Tờ trình.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Mẫu 05; Dự thảo Báo cáo thẩm định, Giấy phép, Tờ trình.

 

B5

Lãnh đạo Chi cục xác nhận Báo cáo thẩm định

Lãnh đạo Chi cục

½ ngày

Mẫu 05; Dự thảo Báo cáo thẩm định, Giấy phép

 

B6

Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, Báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Mẫu 05; Tờ trình; Báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép.

 

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư

Giờ hành chính

Mẫu 05; Tờ trình; Báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép.

 

B8

Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ tại TTPVHC công tỉnh

1/2 ngày

Tờ trình phê duyệt; Báo cáo thẩm định và dự thảo Giấy phép

 

B9

UBND tỉnh phê duyệt ban hành Giấy phép

UBND tỉnh

02 ngày

Giấy phép

 

B10

Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Giấy phép

 

B11

Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Công chức TN&TKQ và tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06, Giấy phép

 

3

BIỂU MẪU  (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)      

 

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả          

 

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ         

 

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ     

 

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả         

 

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ     

 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                             

 

 

BM.TNN.17.01

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động tài nguyên nước

                                                                      

 

4

HỒ SƠ LƯU

 

 

- Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

 

 

- Hồ sơ đầu vào theo mục 2.3;

 

 

- Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có);

 

 

- Báo cáo thẩm đinh;

 

 

- Giấy phép.

 

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 


Biểu mẫu đính kèm