Tài nguyên nước

11:34 19/12/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng (có hiệu lực từ ngày 01/12/2023).

10:34 19/12/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

08:22 14/12/2023

Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023

07:40 23/11/2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện...

09:37 15/11/2023

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

10:48 25/09/2023

Ngày 14/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài...

07:37 06/09/2023

Ngày 01/9/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

10:25 17/07/2023

Theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

09:25 23/03/2023

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại tỉnh Hòa Bình diễn ra Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

17:04 21/03/2023

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

10:24 20/03/2023

Ngày Nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi để bảo vệ nguồn nước thế giới

17:25 28/02/2023

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước