Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

14:45 31/01/2018
Aa

Toàn bộ Đảng viên Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia học tập sẽ được quán triệt, truyền đạt 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

(Đ/c Hoàng Văn Thanh- Gám đốc TT Tuyên Giáo - Bantuyên giáo tỉnh)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Khanh – Phó bí thư Đảng ủy khẳng định các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị cán bộ, đảng viên tham gia học tập cần có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, để tiếp thu lĩnh hội đầy đủ các nội dung của Nghị quyết.  Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, cần  nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị TW 6 đến các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó mỗi Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên tư  xây dựng chương trình, kế hoạch hành động riêng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tác Giả: TTKTĐC&CNTTÝ kiến bạn đọc