Khen thưởng xử phạt

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 05/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng...