Cải cách hành chính

16:53 02/12/2022

Chuyển đổi số là quá trình giải rất nhiều bài toán từ dễ đến khó và rất khó nhưng tất cả đều chưa có tiền lệ nên yếu tố về con người và nhận thức đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ,...

09:57 30/11/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 12 năm 2022 như sau:

16:07 25/11/2022

Một trong những nội dung của Nghị quyết 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

16:17 22/11/2022

Hiện nay, việc xây dựng cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam đang được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đẩy mạnh để nhanh chóng hoàn thiện, hiện thực hóa vào đời sống của người dân, góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích...

17:18 27/10/2022

Ngày 24/10, Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc...

14:25 30/09/2022

Công bố các Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

17:19 29/08/2022

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

15:42 25/07/2022

Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường

15:09 07/07/2022

Ngày 07/7/2022 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ký quyết định số 378/QĐ-STNMT Ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:01 15/06/2022

Theo kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra CCHC và Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC chỉ ra tại Đợt thẩm định, xác định Chỉ số CCHC cuối năm 2021,

09:51 13/06/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường

09:30 13/06/2022

Theo kết quả khảo sát PCI năm 2022, Chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất” trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh đạt 6,55 điểm (tăng 0,22 điểm so với năm 2020),