Cải cách hành chính

13/06/2024

Ngày 11/6/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

05/06/2024

Ngày 04/6/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

09/04/2024

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường năm 2024 (bổ sung)

01/04/2024

Ngày 18/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 665/QĐ-BTNMT Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

06/03/2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024; ngày 01/02/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 01/2024/L-CTN công bố Luật Đất đai

29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 3 năm 2024 như sau:

29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024

23/02/2024

Ngày 30/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTNMT về việc việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023, theo đó Bộ TN&MT đã Công bố danh mục...

22/02/2024

Cập nhập các văn bản mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19/02/2024

Ngày 05/02/2024, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra...

30/01/2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

19/12/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.