Tài liệu họp

12:16 21/12/2020

(Trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 ngày 27/01/2021)

14:25 17/03/2020

Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm2020

11:50 12/02/2020

Báo cáo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển