Tài liệu họp

(Trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 ngày 27/01/2021)

Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm2020

Báo cáo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển

Hệ thống giao thông chính thành phố Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước cho tất cả - không để ai bị...

Kết quả công tác QLNN về tài nguyên và môi trường năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 12/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 giao Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường triển khai xây dựng Bộ đơn giá quan trắc phân tích...