Tài liệu họp

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 12/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 giao Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường triển khai xây dựng Bộ đơn giá quan trắc phân tích...

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp để thống nhất Dự thảo 02 đề án trình UBND tỉnh: Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp).

- Báo cáo, hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất 2018