Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023

16/10/2023
Aa

Ngày 10/10/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 59/KH-STTTT về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch  Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các Kế hoạch và Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐTTg ngày15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Hệ thống kỹ thuật phần mềm phục vụ tổ chức Cuộc thi hoạt động ổn định, chính xác, hiệu quả, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

- Công tác tổ chức phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khoa học, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực.

II. TÊN CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số chủ đề: Dữ liệu số tạo nên giá trị

2. Đối tượng dự thi:

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung cuộc thi

Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tài liệu sử dụng để xây dựng nội dung cuộc thi:

- Luật Giao dịch điện tử;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

- Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ TTTT về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

- Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ TTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023;

- Văn bản số 5406/BTTTT-THH ngày 03/11/2022 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023.

- Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn;

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0;

- Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

2. Hình thức tham gia cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số - Dữ liệu số tạo nên giá trị” năm 2023 (theo Thể lệ của Ban Tổ chức) được tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn

Người tham gia dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn và chọn chức năng “Tìm hiểu chuyển đổi số”, tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập để dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác cụ thể thông tin cá nhân, đơn vị công tác và số điện thoại chính chủ.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn (gồm 15 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần). Kết quả mỗi tuần thi được công bố vào 20h00 ngày Chủ nhật của tuần đó.

Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. Trường hợp nhiều người dự thi có số điểm bằng nhau, thì sẽ căn cứ vào thời gian nộp bài, người có thời gian trả lời ngắn hơn sẽ được xếp trước. Nếu cả số điểm và thời gian nộp bài bằng nhau, sẽ căn cứ xử lý như sau:

- Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần.

- Nếu có nhiều người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần thì Tổ thư ký sẽ xin ý kiến Ban tổ chức để Ban tổ chức Cuộc thi quyết định.

Sau khi kết thúc 04 tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân và trao giải cho các tập có số lượt thí sinh tham gia lớn, chất lượng bài thi tốt trong suốt 04 Cuộc thi tuần.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 04 tuần trong năm 2023 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng tuần và trao giải vào đợt tổng kết cuộc thi).

- Tuần 1: Thời gian tham gia dự thi bắt đầu từ ngày 16/10/2023 và kết thúc vào ngày 22/10/2023.

- Tuần 2: Thời gian tham gia dự thi bắt đầu từ ngày 23/10/2023 và kết thúc vào ngày 29/10/2023.

- Tuần 3: Thời gian tham gia dự thi bắt đầu từ ngày 30/10/2023 và kết thúc vào ngày 05/11/2023.

- Tuần 4: Thời gian tham gia dự thi bắt đầu từ ngày 06/11/2023 và kết thúc vào ngày 12/11/2023.

Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 16/11/2023.

IV. GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Số lượng giải thưởng

Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi Tuần gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

Sau 04 tuần thi Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả triển khai Cuộc thi để trao thưởng cho các tập thể tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn, chất lượng bài thi tốt trong suốt 04 Cuộc thi tuần: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

2. Hình thức khen thưởng

Cá nhân đạt giải tại Cuộc thi được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể:

2.1. Giải tuần (trao cho cá nhân):

+ 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng/giải.

+ 02 giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải.

+ 03 giải Ba: 500.000 đồng/giải.

2.2. Giải chung cuộc (trao cho đơn vị tích cực chỉ đạo cuộc thi và chất lượng cán bộ tham gia dự thi).

- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải.

- 01 giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải.

- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải..

3. Kinh phí tổ chức Cuộc thi

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông và từ hoạt động xã hội hóa huy động nguồn tài trợ Cuộc thi (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Giao Trung tâm CNTT-TT: Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi phục vụ xây dựng Thể lệ; bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi; xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật Cuộc thi;

Theo dõi và đôn đốc các đơn vị tham gia đúng tiến độ và thời gian của Cuộc thi. Báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả tham gia trong từng đợt thi diễn ra hàng tuần cho Ban Tổ chức để tổng hợp, đánh giá;

Chịu trách nhiệm lập dự trù và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi theo quy định.

- Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản: Ban hành văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn các sở, ngành cấp tỉnh; tổ chức đoàn thể; UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai Cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan toả trong cán bộ, công chức, người lao động.

Tổng kết, đánh giá hưởng ứng của cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chỉ đạo triển khai cuộc thi.

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm bố trí thành viên tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia phục vụ Cuộc thi một cách có hiệu quả.

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia Cuộc thi; đảm bảo 100% quân số trong cơ quan, đơn vị đồng hành và tham gia Cuộc thi.

3. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch và Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số - Dữ liệu số tạo nên giá trị” năm 2023 đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

4. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi. Có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cơ sở theo hệ thống hướng dẫn các đoàn viên, hội viên tham gia Cuộc thi.

- Triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thường xuyên tương tác và tích cực tham gia Cuộc thi.

5. UBND huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, các địa phương triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thường xuyên tương tác và tích cực tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức UBND xã, phường, thị trấn tích cực tham gia Cuộc thi và vận động người dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi..

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Cuộc thi.

- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị tham gia đúng tiến độ và thời gian của Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số - Dữ liệu số tạo nên giá trị số” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp để Cuộc thi đạt hiệu quả thiết thực./.Ý kiến bạn đọc