Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

15/11/2022
Aa

Ngày 29/4/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 1419/KH-STNMT về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Theo đó, mục tiêu kế hoạch đưa ra gồm:

- 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó tối thiểu 8 0% số lượng hồ sơ thực hiện ở mức độ 4. Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hoàn thành sở dữ liệu đất đai, c ơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 ( cho khu vực đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù ), sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- 95% thiết bị quan trắc tự động, liên tục các thành phần môi trường sử dụng công nghệ số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ kết nối internet vạn vật (IoT).

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data).

- 50% hoạt động thanh tra, kiểm tra sử dụng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quá trình thanh tra, kiểm tra; giảm lượng hồ sơ, tài liệu mà đối tượng được thanh tra, kiểm tra phải xuất trình và chuẩn bị dạng giấy.

- Thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng, 100% máy chủ, máy trạm được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin của ngành được đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Ngành được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số.

- Bảo đảm an toàn thông tin cho triển khai vận hành Chính phủ số.

- Tuyên truyền, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường. Sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số.Ý kiến bạn đọc