Công khai lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

16/05/2024
Aa

Thực hiện Quyết định 3468/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó tại khoản 1 mục B Phần II (trang 21 thủ tục hành chính nội bộ kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023) trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Để đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng Quyết định 3468/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến : Các chỉ tiêu sử dụng đất; các dự án, công trình thực hiện trong kỳ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian lấy ý kiến : 30 ngày, kể từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 16/6/2024

* Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh;

- Hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh (file DPF).

* Địa điểm tiếp nhận góp ý

Mọi ý kiến đóng góp Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Tĩnh vui lòng góp ý bằng văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường), địa chỉ: số 12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc góp ý qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết dự thảo có file đính kèm theoÝ kiến bạn đọc