Ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15:09 07/07/2022
Aa

Ngày 07/7/2022 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ký quyết định số 378/QĐ-STNMT Ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó Tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 04 huyện, thị xã (Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh) theo Văn bản số 192/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh đến khi pháp luật về đất đai thay đổi.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Định kỳ hàng tháng, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nhiệm vụ được ủy quyền.Ý kiến bạn đọc