Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

17:13 12/04/2023
Aa

Thực hiện Văn bản số 7721/UBND-NL2 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa đất, phân lô, bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai; trong đó có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo quy định lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định.

Căn cứ Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nội dung góp ý của cơ quan, cá nhân xin thể hiện bằng văn bản và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Địa chỉ:  số 12A, Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc