Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường năm 2024 (bổ sung)

09/04/2024
Aa

Thực hiện Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung mỏ cát khu vực Cụp Bàu, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024. Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung mỏ cát khu vực Cụp Bàu, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024, cụ thể:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung mỏ cát khu vực Cụp Bàu, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Khu vực mỏ nằm trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản; chi tiết diện tích, tọa độ có Phụ lục kèm theo) vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh.

Thời hạn cấp phép khai thác: Không quá 02 năm kể từ ngày cấp phép.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan tham mưu, đề xuất), UBND thị xã Kỳ Anh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (cơ quan phối hợp) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và cơ quan liên quan về hồ sơ, nội dung kế hoạch đấu giá, diện tích, ranh giới mỏ, thời hạn cấp phép khai thác, kết quả thẩm định, tham mưu, đề xuất tại các Văn bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, giá, tài sản công, ngân sách, đầu tư và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với khu vực khoáng sản được phê duyệt Kế hoạch theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, có hiệu quả.Ý kiến bạn đọc