Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Đăng ký đất đai

17:57 20/10/2023
Aa

Ngày 19/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 4305/KL-STNMT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai khắc phục một số tồn tại hạn chế, cụ thể:

Về công tác tiếp công dân

- Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; bố trí phòng tiếp công dân và trang thiết bị cần thiết bảo đảm điều kiện phục vụ tiếp công dân, trong trường hợp do điều kiện trụ sở chưa thể bố trí được phòng tiếp công dân riêng thì phải bố trí nơi tiếp công dân đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ tiếp công dân; niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh; công khai thông tin về tiếp công dân bao gồm: nơi tiếp công dân, thời gian tiếp thường xuyên, lịch tiếp công dân của người đứng đầu theo quy định.

- Thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

- Mở Sổ tiếp công dân, thực hiện việc ghi chép vào Sổ tiếp công dân khi có người dân trực tiếp phản ánh, kiến nghị theo Mẫu số 03-CTD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP.

Về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Việc xử lý đơn phải đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP.

- Mở Sổ theo dõi đơn thư và tổ chức, phân công viên chức, người lao động thực hiện theo dõi tiếp nhận đơn thư đảm bảo xử lý đầy đủ, đúng quy định.

- Thực hiện xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục; bảo vệ bí mật, thông tin của người người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

- Tổ chức sắp xếp lại hồ sơ xử lý đơn thư để đảm bảo lưu trữ đầy đủ, khoa học, thuận tiện trong công tác tra cứu, tổng hợp, quản lý.

- Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, quy định pháp luật của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác tự kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 20/UBND-NC ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và các văn bản chỉ đạo của Sở về nội dung này. Triển khai thực hiện cuộc vận động “CBCC,VC nói không với tiêu cực”.

- Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị; ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế định mức tiêu chuẩn; thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn…Ý kiến bạn đọc