Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm 2022

14:37 21/02/2022
Aa

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 742/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022 và Quyết định số 801/QĐ-STNMT ngày 23/12/2021 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo kế hoạch, trong năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành 04 cuộc thanh tra (đối với 03 đơn vị quản lý nhà nước và 31 tổ chức, doanh nghiệp); 08 cuộc kiểm tra (02 cuộc kiểm tra đối với cơ quan quản lý nhà nước; 06 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) và 01 cuộc hậu kiểm việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra năm 2019 – 2020.

Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 với mục đích thông qua công tác thanh, kiểm tra để phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý và những bất cập trong việc ban hành các chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bùi Thị Thanh Nga – Thanh tra viênÝ kiến bạn đọc