HÀ TĨNH TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

10:21 24/02/2023
Aa

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, ngày 04/02/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/UBND về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tính đến nay, 13/13 đơn vị cấp huyện, Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp khác đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nghiêm túc, kịp thời Kế hoạch số 24-KH/UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tại các Sở, ban, ngành: Đều đã ban hành Văn bản/Kế hoạch chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); một số đơn vị tổ chức hội thảo để thảo luận toàn ngành cho ý kiến cụ thể, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh…

Tại UBND cấp huyện: Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo kế hoạch. UBND các xã đã chỉ đạo các thôn, khối phố thực hiện quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 24-KH/UBND đến tận từng người dân trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân sẽ được triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài lấy ý kiến trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, góp ý bằng văn bản thì việc lấy ý kiến còn thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả tầng lớp nhân dân trong việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật quan trọng này.

Việc lấy ý kiến nhân dân sẽ thực hiện từ nay đến ngày 05/3/2023. Sau thời gian này các địa phương, đơn vị theo phân công sẽ tổng hợp, gửi kết quả lấy ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, đầu mối tham mưu triển khai kế hoạch cũng như tổng hợp ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh

UBND xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh

UBND xã Gia Phố, huyện Hương Khê

UBND huyện Cẩm Xuyên

Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND xã Thiên Lộc - Can Lộc
UBND xã Trung Lộc - Can Lộc

Bùi Thanh Nga - Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc