Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

05/04/2024
Aa

Ngày 01/4/2024, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thi hành Luật Đất đai; xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Ảnh minh họa

Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương, của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai; phải có lộ trình thực hiện cụ thể để đảm bảo Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ kể từ ngày có hiệu lực thi hành và đồng thời thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Tại Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xác định 04 nhóm nhiệm vụ chính như sau:

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai  (trong đó gồm tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên sâu về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là Đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Công chức Địa chính cấp xã và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế cho toàn thể nhân dân.

(2) Rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản đã ban hành phù hợp với Luật mới và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực đất đai do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành để kịp thời phát hiện các văn bản quy định trái với Luật cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thay thế.

(3) Tham gia góp ý việc xây dựng và triển khai thực hiện các Văn bản, dự án, đề án, chương trình do các Bộ, ngành Trung ương soạn thảo.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai. Theo đó UBND tỉnh đã phân công cho các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành 18 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và tham mưu cho Hội đồng nhân ban hành 02 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.

Thanh Nga - Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc