Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Lĩnh vực Môi Trường
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh Lĩnh vực Môi Trường
3 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện Lĩnh vực Môi Trường
4 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Lĩnh vực Môi Trường
5 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Lĩnh vực Môi Trường
6 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Lĩnh vực Môi Trường
7 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Lĩnh vực Môi Trường
8 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác Thi đua, Khen thưởng Lĩnh vực khoáng sản
9 Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng, sai sót (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ) Lĩnh vực khoáng sản
10 Đề nghị cấp giấy chứng nhận, xác nhận thành tích tham gia kháng chiến Lĩnh vực khoáng sản
11 Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lĩnh vực khoáng sản
12 Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực khoáng sản
13 Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực khoáng sản
14 Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực khoáng sản
15 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởng Lĩnh vực khoáng sản
16 Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng, sai sót (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ). Lĩnh vực khoáng sản
17 Đề nghị xác nhận cấp giấy chứng nhận thành tích tham gia kháng chiến Lĩnh vực khoáng sản
18 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng Lĩnh vực khoáng sản
19 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Lĩnh vực khoáng sản
20 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, và cá nhân Lĩnh vực khoáng sản
21 Đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khoáng sản
22 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ Lĩnh vực khoáng sản
23 Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại Lĩnh vực khoáng sản
24 Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Lĩnh vực khoáng sản
25 Đề nghị tặng Danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Lĩnh vực khoáng sản
26 Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tổ chức thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã. Lĩnh vực khoáng sản
27 Đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực khoáng sản
28 Đề nghị tặng Giấy khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực khoáng sản
29 Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Lĩnh vực khoáng sản
30 Đề nghị tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” Lĩnh vực khoáng sản