Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Lĩnh vực khoáng sản
2 Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Lĩnh vực khoáng sản
3 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Lĩnh vực khoáng sản
4 Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể, cá nhân. Lĩnh vực khoáng sản
5 Đề nghị UBND cấp huyện hiệp y khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Lĩnh vực khoáng sản
6 Đề nghị tặng Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng” cho tập thể Công an xã, Ban bảo vệ dân phố. Lĩnh vực khoáng sản
7 Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc Công an xã, Ban bảo vệ dân phố Lĩnh vực khoáng sản
8 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Lĩnh vực khoáng sản
9 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Lĩnh vực khoáng sản
10 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực khoáng sản
11 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực khoáng sản
12 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Lĩnh vực khoáng sản
13 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực khoáng sản
14 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lĩnh vực khoáng sản
15 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Lĩnh vực khoáng sản
16 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Lĩnh vực khoáng sản
17 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Lĩnh vực khoáng sản
18 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Lĩnh vực khoáng sản
19 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Lĩnh vực khoáng sản
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Lĩnh vực khoáng sản
21 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Lĩnh vực khoáng sản
22 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Lĩnh vực khoáng sản
23 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Lĩnh vực khoáng sản
24 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực khoáng sản
25 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Lĩnh vực khoáng sản
26 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Lĩnh vực tài nguyên nước
27 Xác định lại giới tính Lĩnh vực tài nguyên nước
28 Xác định lại dân tộc Lĩnh vực tài nguyên nước
29 Bổ sung hộ tịch Lĩnh vực tài nguyên nước
30 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh) Lĩnh vực tài nguyên nước