Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
2 Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
3 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc Lĩnh vực tài nguyên nước
4 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
5 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
6 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
7 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
9 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
10 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
11 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
12 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
13 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Lĩnh vực tài nguyên nước
14 Đăng ký khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực tài nguyên nước
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tài nguyên nước
16 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm tra). Lĩnh vực Môi Trường
17 Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND cấp huyện quyết định đầu tư (hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường). Lĩnh vực Môi Trường
18 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Lĩnh vực Môi Trường
19 Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Lĩnh vực Môi Trường
20 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư. Lĩnh vực Môi Trường
21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
22 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
23 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
24 Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
26 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
27 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Môi Trường
28 Đăng ký thành lập hợp tác xã: Lĩnh vực Môi Trường
29 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Môi Trường
30 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Lĩnh vực Môi Trường