Tài liệu họp

08:25 21/03/2019

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước cho tất cả - không để ai bị...

07:50 21/01/2019

Kết quả công tác QLNN về tài nguyên và môi trường năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

07:48 26/11/2018

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 12/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 giao Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường triển khai xây dựng Bộ đơn giá quan trắc phân tích...

07:44 24/10/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp để thống nhất Dự thảo 02 đề án trình UBND tỉnh: Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp).

15:18 08/12/2017

- Báo cáo, hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất 2018