Tài liệu họp

07:44 24/10/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp để thống nhất Dự thảo 02 đề án trình UBND tỉnh: Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp).

15:18 08/12/2017

- Báo cáo, hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất 2018