Thông tin về Ngân sách

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...

Xét duyệt quyết toán tài chính năm 2019 (Lần 2)

Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 21/5/2018