Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 9. Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
2 9. Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
3 10. Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
4 10. Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
5 1. Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
6 1. Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
7 2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
8 2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
9 3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
10 3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
11 1. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
12 1. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
13 2. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
14 2. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
15 3. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
16 3. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
17 4. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
18 4. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
19 5. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
20 5. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
21 6. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
22 6. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
23 7. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
24 7. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
25 8. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
26 8. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
27 9. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
28 9. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
29 10. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
30 10. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản