Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 11. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
2 11. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
3 12. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
4 12. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
5 13. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
6 13. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
7 14. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
8 14. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. Lĩnh vực khoáng sản
9 15. Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. Lĩnh vực khoáng sản
10 15. Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. Lĩnh vực khoáng sản
11 16. Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Lĩnh vực khoáng sản
12 16. Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Lĩnh vực khoáng sản
13 3. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước Lĩnh vực đo đạc bản đồ
14 3. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước Lĩnh vực đo đạc bản đồ
15 2. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II. Lĩnh vực đo đạc bản đồ
16 2. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II. Lĩnh vực đo đạc bản đồ
17 1. Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy phép/bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ. Lĩnh vực đo đạc bản đồ
18 1. Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy phép/bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ. Lĩnh vực đo đạc bản đồ
19 28. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
20 28. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
21 27. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Lĩnh vực đất đai
22 27. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Lĩnh vực đất đai
23 26. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai
24 26. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai
25 25. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Lĩnh vực đất đai
26 25. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Lĩnh vực đất đai
27 24. Đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà không thay đổi mục đích sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
28 24. Đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà không thay đổi mục đích sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
29 23. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai
30 23. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai