Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 2.Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
2 3.Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
3 4.Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
4 5.Thu hồi khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
5 6.Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Lĩnh vực biển và hải đảo
6 7.Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
7 8.Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
8 9.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
9 10.Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
10 11.Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
11 1.Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc bản đồ
12 2.Thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc bản đồ
13 3.Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc bản đồ
14 1.Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức Lĩnh vực Môi Trường
15 2.Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Lĩnh vực Môi Trường
16 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
17 4.Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực Môi Trường
18 5.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
19 6.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
20 7.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực Môi Trường
21 8.Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi Trường
22 9.Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
23 10.Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Lĩnh vực Môi Trường
24 11.Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp Lĩnh vực Môi Trường
25 12.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lĩnh vực Môi Trường
26 13.Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lĩnh vực Môi Trường
27 14.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT), Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Lĩnh vực Môi Trường
28 15.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Lĩnh vực Môi Trường
29 16.Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Lĩnh vực Môi Trường
30 17.Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lĩnh vực Môi Trường